“ผลพุดญี่ปุ่น” ประโยชน์มากมายทั้งเป็นสีผสมอาหารและยาสมุนไพร

อาหารรวมทั้งขนมต่าง ๆ ในญี่ปุ่นมักมีสีสั…